Portåsen - Wildenveys rikes

Språket som nøkkel til erkjennelse

Tanker og ideer finner sin form gjennom språket. Språket er veien mellom anelse og erkjennelse. Ideene får sin form idet noe du har på hjertet tar form som ord. Gjennom språket oppdager du deg selv og dine meninger

Ifølge Sapir-Whorf-hypotesen finnes det et systematisk forhold mellom det språket en snakker, og hvordan en person både forstår verden og relaterer seg til den. Eller med andre ord; språk former tanker og tankemåter. Språk er ikke bare ord, det er vinduene vi ser verden gjennom og er med på å skape vår måte å tenke på.

Det språket man uttrykker seg gjennom viser hvem man er. Meningsfull kommunikasjon er ikke mulig hvis man ikke kan sette ord på egne erfaringer. Språk er også et møte mellom den som snakker og den som hører på, eller den som skriver og den som leser. Vi møtes akkurat nå, akkurat her, idet jeg skriver og du leser.

Denne forståelsen av språket som identitetsmarkør og grunnlag for meningsdannelse er det fundamentet som vårt arbeid på Portåsen hviler på. Disse betraktningene er også med på å danne et bakteppe for arbeidet i Demokratinettverket. Vi på Portåsen ønsker å utfordre publikum og oppfordre til dialog, debatt og ytringer.

Programerklæring

Portåsen forsker i ord generelt, og i poesi spesielt. Portåsens mandat er gjennom et mangfold av aktiviteter å synliggjøre poesiens tilstedeværelse i ulike aspekter av våre liv, og herunder bevisstgjøre, engasjere og utfordre enkeltmennesket til å velge og til å forvalte sine ord med omhu. Videre skal Portåsen søke å identifisere og synliggjøre språkets poetiske kraft; språkets kraft til å bevege, begeistre og skape endring

Portåsen er en del av stiftelsen Buskerudmuseet


 
 

Search