Høringsinnspill fra Eidsvoll 1814

Læreplanverket for skolen ligger i støpeskjeen. Eidsvoll 1814 er opptatt av at myndigheter og skoleverk ser museenes potensial som samarbeidspartnere i fremtidens skole.

12.juni utløp fristen for høringssvar til Kunnskapsdepartementets utkast til ny generell del av planverket for grunnopplæringen. I sitt høringssvar fremhever Eidsvoll 1814 at flere museer tilknyttet Demokratinettverket nå satser tungt på læringsopplegg for unge, og derfor vil være viktige partner for skoler som arbeider med nye tilnærminger til læring og elevdeltagelse.

Eidsvoll 1814 støtter opp om Museumsforbundets høringssvar, som også legger særlig vekt på museenes rolle som viktige supplement til skolene, i kraft av å være kompetente kunnskaps- og læringsinstitusjoner.

 

Hovedpunktene fra Eidsvoll 1814s høringsinnspill til Kunnskapsdepartementet:

«…


Helhetlig tenkt

Vi vil berømme departementets utkast for dets helhetlige tenkning om opplæringens verdier, midler og mål. Departementet har tilsynelatende tatt til seg flere av de gode refleksjonene som er fremmet i Ludvigsen-utvalgets Fremtidens skole (NOU 2015:8). Især vil vi berømme utkastet for å vektlegge betydningen av elevenes skaperglede, engasjement, evne til kritisk tenkning, etisk refleksjon, og i forlengelse av dette: en klar vektlegging av elevenes kunnskap om - og deltagelse i - demokratiske prosesser.

Et slikt verdigrunnlag vil borge for at skolen evner å forberede den enkelte på oppgaven det er å være en demokratisk medborger, i dag og i fremtiden.

Faren er likevel at dette blir stående som ideale fordringer, med mindre skoler og lærere gis handlingsrom og ressurser nok til å gjøre målsetningene gjeldende i elevenes skolehverdag.

Det er løfterikt at departementet fremhever demokrati og medborgerskap som et av tre tverrfaglige temaer i skolen, i tillegg til å vektlegge verdien av elevenes dybdelæring. Disse vurderingene synes å være i tråd med Ludvigsen-utvalgets sentrale anbefalinger, som vi slutter oss til.

 

Museenes rolle

Frem mot og videre fra 2019 er det varslet stor innsats for fagfornyelse og implementering av planverk for grunnopplæringen. Vi vil i denne høringen løfte frem museene som relevante og engasjerte samarbeidspartnere for skoleverket i denne prosessen.

Samarbeid mellom skoler og museer er i dag godt og vel etablert, men kan i fremtiden ta nye former. Ved Eidsvoll 1814 er vi særlig opptatt av å vise hvordan et kulturhistorisk museum, med sin egenart, sine bygg, samlinger og egne metoder, fortsatt vil være en viktig partner for skoler som arbeider med nye tilnærminger til læring og elevdeltagelse.

Slik tenkning er bakgrunnen for prosjektet Demokratilæring for barn og unge som utforsker museet som en arena der unge kan møtes for å styrke sin demokratiske kompetanse gjennom diskusjon, samhandling og felles utprøving av politiske arbeidsformer.

Satsningen på barn og unge har vi til felles med flere institusjoner i Museumsnettverket for demokrati og menneskerettigheter, og vi håper departementet og skoleverket vil se til oss for råd og innspill i planarbeidet som nå begynner.

Veien fra planverkets idealer til konkret læringspraksis kan være lang. Vi blir gjerne med på ferden. Lykke til med det videre arbeidet!

…»


Search